Logo
Peace and Security
navi

Rovná práva a solidarita jsou pilí?e naší Evropy. Ony garantují v našich spole?nostech sociální soudržnost.

Sociáln? ekonomických práv bylo dosaženo sociální mobilizací. Byla uložena ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN z roku 1948, v úmluvách OSN o ekonomických a sociálních právech p?ijatých v roce 1966, v konvencích Mezinárodní organizace práce (ILO), v Turínské evropské sociální chart? z roku 1961, v Chart? EU o základních sociálních právech pracujících z roku 1989 (CEDAW).

Obrana a rozvíjení sociáln? ekonomických práv jsou jedním z cíl? naší Evropy. Evropa je na všech úrovních spoluodpov?dná jako skute?ný a ú?inný garant t?chto práv, podle princip? ned?litelnosti a univerzality. Tato práva tvo?í integrální sou?ást základních práv.

Vyhlášená práva musí podléhat jurisdikci evropských a národních soud?. Jakékoli jednání evropských institucí, které porušuje základní obsah t?chto práv, musí podléhat anulování Evropským soudem stejn? tak jako neuplat?ování t?chto práv národními soudními orgány.

P?ístup k soudnímu systému je zaru?en, zvlášt? pro osoby s omezenými zdroji.

Respektování sociáln? ekonomických práv se zakládá na následujících principech:

+ Princip sociálního neustupování: žádné evropské rozhodnutí nesmí být v rozporu s tím, ?eho bylo dosaženo, a proti sociálním práv?m, jak jsou uznávána národní legislativou.

+ Princip vyrovnávání norem dovolujících posílení právní ochrany pracujících sm?rem nahoru spíše než p?izp?sobování nejnižšímu spole?nému jmenovateli národních legislativ. Aplikace evropské klauzule, která je nejvýhodn?jší, pro všechny ženy ve všech zemích.

Základem naší Evropy je respektování práva a d?stojnosti pracujících bez ohledu na jejich pracovní situaci.

Rovnost, spolupráce, solidarita, demokratické definování pot?eb a sociálních práv jsou p?evládajícími hodnotami v Evrop?. Ty nahrazují konkurenci a svobodný trh.

Každý evropský ob?an má právo t?šit se z kvality života, která poskytuje ochranu p?ed chudobou a vylou?ením a dovoluje plnou ú?ast v sociálním a kulturním život?: to znamená vymýcení nezam?stnanosti, ekonomické nejistoty , chudoby a všech forem vylou?ení.

Pr?m?rná mzda a normy plat?, pod které nelze jít, budou stanoveny s ohledem na stupe? vývoje a zisky, kterých bylo v každé zemi dosaženo. K tomu budou definovány garantovaná individuální minimální mzda, minimální platy a kalendá? pro harmonizaci sociálních práv „sm?rem nahoru“.

Právo na práci a p?íjem musí platit, když se zakazují všechny formy diskriminace založené na náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, politických názorech nebo zemi p?vodu. Princip „stejná mzda za stejnou práci“ se musí stát skute?ností.

Každý má právo svobodn? si zvolit své zam?stnání.

Pracující samostatn? výd?le?n? ?inní (obchodníci, zem?d?lci) mají také toto právo na garantovanou odm?nu, na výcvik, pracovní podmínky, na demokratickou reprezentaci.

Zkracování pracovní doby bude po celé Evrop? cílem, po?ínaje zevšeobecn?ním 35hodinového pracovního týdne.

Evropa na všech úrovních jedná pro zajišt?ní toho, aby se stabilní pracovní smlouvy na dobu neur?itou staly normou po celé Evrop?.

Všichni pracující budou chrán?ni p?ed propušt?ním. Jakékoli svémocné propoušt?ní pracujících je zakázané. Právo akcioná?? uzav?ít podnik jen kv?li jejich vlastnímu zisku bude zneplatn?no. Jakýkoli plán na propoušt?ní pracujících musí být pro n? doprovázen zárukami týkajícími se rekvalifika?ních kurz?, zachování p?íjmu a návratu do práce.

No?ní práce je zakázána pro mladistvé pod 18 let a je povolena v sektorech, které jsou nezbytné.

Evropa uznává sociální dialog, svobodu odbor? a právo sdružovat se jako své základní hodnoty. Všichni pracující mají:

+ právo svobodn? vybírat a volit své zástupce

+ právo kolektivního vyjednávání na úrovni spole?nosti, své zam?stnanecké kategorie, na národní nebo na evropské rovin?

+ právo schvalovat kolektivní dohody, které se jich dotýkají

+ právo na stávku v?etn? motivu solidarity a politických motiv?, na místní, národní a evropské úrovni. Vysazování z práce je zakázáno.

Spravedlivé zastoupení a demokracie na pracovištích a v odborech tvo?í základní práva na všech rovinách. Zastoupení pracujících a odbor? demokraticky volené na evropské úrovni je jedním z prvk? evropské demokracie.

Evropská podniková rada (European Enterprise Council/EEC) musí existovat ve všech spole?nostech s podniky v n?kolika r?zných státech. EEC má právo na informace, p?edb?žnou konzultaci, právo na vstupování do rozhodování managementu ohledn? po?tu pracovních sil, pracovních podmínek a ekonomického rozhodování spole?nosti. Aby garantovaly stejná práva pro všechny, budou spole?nosti, které zadávají práci subdodavatel?m, odpov?dné za pracující zam?stnané jejich subdodavateli.

Sociální zabezpe?ení, p?ísp?vky v nezam?stnanosti a penze budou odrážet – v tom, jak fungují i jak jsou financovány, – ve?ejnou logiku založenou na solidarit? a v protikladu k individualizovaným systém?m vázaným na trh (penzijní fondy, soukromé pojišt?ní atd.). Ve?ejný systém (sociální zabezpe?ení) bude muset garantovat slušný životní standard pro všechny za všech okolností.

Aby bylo zaru?eno efektivní respektování práv p?edkládaných v této Chart?, bude muset Evropa vytvo?it odpovídající politickou, ekonomickou a sociální politiku na všech úrovních. Harmonizace fiskální politiky a politiky ve?ejných služeb, které už nepodléhají konkurenci, skoncuje zvlášt? s finan?ním a sociálním dumpingem.

Pictur Socioeconomic