Logo
Peace and Security
navi

Obrana ve?ejných služeb musí být v centru návrh? pro jinou Evropu.

Ve?ejné služby bez ohledu na r?zné zp?soby, kterými jsou v r?zných zemích organizovány, nesmí podléhat konkurenci z privátního sektoru a motivu zisku. Musí zajiš?ovat uspokojování základních práv a p?ístup všech ke spole?nému vlastnictví lidstva.

Ve?ejné služby musí znamenat ve?ejný, demokratický management t?chto zdroj?. Musí p?istoupit k procesu sociálního p?erozd?lování p?i uspokojování pot?eb lidí a zahájit proces k definování t?chto pot?eb ve sférách, v nichž ve?ejné služby p?sobí. To se týká zdraví, vzd?lání, bydlení a dopravy stejn? tak jako všech moderních prost?edk? komunikace.Je t?eba zastavit komercionalizaci a ochuzování v?d?ní, vzd?lání a bádání.

Vzd?lání musí být považováno za garantované základní právo pro všechny, p?ispívat ke skute?nému kulturnímu rozvoji pro každého. Evropa musí podporovat smíšené a nesexistické ve?ejné vzd?lávací systémy, které:

- dovolují sociální a kulturní emancipaci všech a rozbíjejí nerovnostá?ské schéma naší spole?nosti; vzd?lávací systém musí podporovat sociální inkluzivitu a bránit sociální selekci. Nesmí vytvá?et diskriminaci založenou na p?vodu, sociálních t?ídách nebo fyzických schopnostech ?i pohlaví. Školní d?ti p?ist?hovaleckých rodin, t?ch, kdo trpí fyzickým postižením nebo osob, které trpí sociálním vylou?ením, musí být všechny integrovány do pravidelného vzd?lávacího systému a nebýt odd?lovány existencí r?zných vzd?lávacích drah;

- podporují aktivní ú?ast školních d?tí na rozhodování b?hem jejich studia a také musí zohled?ovat r?znou dobu u?ení, kterou pot?ebuje každé dít? k tomu, aby usp?lo;

- rozvíjet kritického ducha a vylou?it všechny formy proselytismu (obracení na víru, pozn. korektora).

Vzd?lání musí garantovat naprostou nezávislost student?, u?itel? a badatel? v tom, co se u?í a v bádání, které provád?jí. Ti nesmí být tísn?ni logikou krátkodobého užitku. Bádání musí dostávat dostate?né ve?ejné finance, aby mohlo dostát svým úkol?m (p?stování a rozši?ování v?domostí, cvi?ení a bádáním také odborných znalostí).Zdraví je právem.

+ Systém zdravotní pé?e musí být ve?ejný, bezplatný a dostupný všem. Musí respektovat fyzickou a psychickou integritu ob?an? a zdravotnického personálu.

+ Všechen zdravotnický personál a ob?ané musí být zapojeni v institucích, které ?ídí zdravotní systém. Tyto instituce musí dávat p?ednost zvlášt? aktivní ú?asti ob?an? ve správ? systému zdravotní pé?e.

Pro skute?né právo na bydlení pro všechny musí každý mít možnost p?ístupu ke skute?nému bydlení díky ve?ejným orgán?m pro bydlení, kterým se dostává finan?ních a právních zdroj?, které jim umožní podporovat masivní politiku budování sociálního bydlení a bojovat proti spekulacím v cenách pozemk? a realit.

Pictur Publicservices