Logo
Peace and Security
navi

Evropa je založena na míru a bezpe?nosti, které jsou výsledkem sociální spravedlnosti mezi komunitami a národy.

Naše Evropa odmítá válku jako nástroj ?ešení mezinárodních konflikt? a považuje mír za základní právo lidí a národ?.

Naše Evropa zaujímá aktivní roli v obran? a podpo?e univerzálních hodnot jako podmínek pro trvalý mír: d?stojnosti, svobody, rovnosti všech lidských bytostí, sociálních, ekonomických a demokratických lidských práv.

Naše Evropa se angažuje p?i vytvá?ení míru bojem proti všem formám diskriminace, nespravedlnosti, vyko?is?ování, vylu?ování a ohrožování, který vede s využitím mezinárodního práva, politických vyjednávání a diplomacie jako jeho základních nástroj?. Odmítá všechny pokusy, a? p?icházejí zevnit?, nebo zven?í, zam??ené na prom?nu Evropy ve vojenskou mocnost globálních rozm?r?.

Evropa, kterou chceme, uznává právo všech národ? na sebeur?ení p?i respektování a garantování práv menšin a jejich odlišností, za p?edpokladu, že dodržují základní práva. Toto právo znamená, že národy musí být svobodné k rozhodování o své politické autonomii a své suverenit? v ekonomické, sociální a kulturní oblasti.

Naše Evropa uznává práva jednotlivc? a národ? na odpor v??i útlaku a nespravedlnostem všemi prost?edky, které samy nepovedou k pošlapání univerzálních lidských práv.

Proto naše Evropa podporuje r?zné iniciativy k vytvo?ení systému mezinárodní spravedlnosti, který by byl schopen sankcionovat státy a všechny ?initele odpov?dné za vále?né zlo?iny.

Evropa pracuje pro aktivní angažovanost mezinárodních institucí proti všem formám vojenského, sociálního nebo ekonomického útlaku a z principu odmítá užití vojenské síly. Proto je pro rozpušt?ní NATO a všech jiných vojenských aliancí stejn? tak jako pro zrušení všech cizích vojenských základen po celém sv?t?.

Evropa odmítá „humanitární“ a „preventivní“ válku, pon?vadž válka nikdy nem?že problémy vy?ešit. Naopak, válka jen produkuje nová porušování lidských práv a mezinárodního práva. Z téhož d?vodu odmítá také všechny formy koloniální a imperiální dominace.

Evropa se z?íká všeho užití a výroby jaderných zbraní, všech zbraní hromadného ni?ení, stejn? tak jako mu?ení, trestu smrti a všech forem degradujícího zacházení. Angažuje se pro odzbrojení a demilitarizaci, aby budovala otev?ený a p?ív?tivý sv?t a spole?nost, která zajiš?uje svobodný pohyb a usazování lidí.

Aby se vytvo?ily podmínky pot?ebné pro mírový a demokratický mezinárodní po?ádek, bude naše Evropa podporovat globální politiku spolupráce pro rozvoj garantovanou dvoustrannými i mnohostrannými smlouvami, mající na z?eteli politická, ekonomická a sociální práva ob?an? a národ?.

Naše Evropa uznává práva jednotlivc? a komunit na život svobodný ode vší agrese, nebezpe?í a hrozby: její bezpe?nost je d?sledkem bezpe?nosti ostatních. Z toho d?vodu bude zavád?t rozší?ený spole?ný a nezávislý systém bezpe?nosti, který nahradí pojem bezpe?nosti stát? bezpe?ností lidí.

Ve jménu t?chto princip? se naše Evropa zdrží jakékoli hrozby nebo úto?né akce a bude prosazovat prevenci konflikt?, podporu mírových ?ešení a humanizaci mezinárodních vztah?.Pictur Peace