Logo
Peace and Security
navi

Životní prost?edí, udržitelná výroba a spot?eba

Logika neoliberalismu je svou podstatou plýtvající a zhoubná. Dnešní technologie by byly schopné pokrýt základní pot?eby celého lidstva. Místo toho skupiny finan?ního kapitálu vytvá?ejí um?lé pot?eby (vystup?ovanou reklamou) v zemích s kupní silou a tak vyko?is?ují lidské i p?írodní zdroje všude jinde. T?etí sv?t je nejzraniteln?jší, více než 15.000 d?tí umírá každý den hlady a na lé?itelné nemoci. Nezvratné antropogenní klimatické zm?ny jsou pro Zemi velmi akutním nebezpe?ím tak jako globální sociální katastrofa.Vize nového životního stylu:

Pro Evropu je absolutní nutností zm?na k novému životnímu stylu udržitelné výroby a spot?eby. Šet?ení materiály a energií, radikální zm?na od využívání fosilních paliv k obnovitelným zdroj?m, odd?lující ekonomický r?st od zvyšování dopravy zboží, zajiš?ující chemickou a biologickou ?istotu a zastavení ztráty biodiverzity – to nejsou záležitosti volby, ale nutnost.

Životní zájmy lidí a jejich zdraví musí být postaveny nad zájmy korporací a finan?ních skupin, které nekone?n? opakují „ztráta konkurenceschopnosti“ – což ve skute?nosti znamená pouze zvyšování jejich už te? enormních zisk?. Evropské národy by nem?ly konkurovat sociálním, ekonomickým a environmentálním dumpingem, ale spole?n? pracovat pro zm?ny sm?rem k udržitelnosti: musíme p?edat p?írodu a spole?nost budoucím generacím ve stavu ne horším než jsme zd?dili od svých p?edk?. Prvními kroky sm?rem k tomuto cíli jsou: internalizace „vn?jších náklad?“ (za jakékoli využití p?írodních zdroj?, zne?išt?ní a odpadový dumping), environmentální da?ová reforma zahrnující Tobinovu da? a zavedení souboru indikátor? k m??ení udržitelnosti na místo sou?asného jediného indikátoru – hrubého národního produktu (HDP), který nevypovídá nic o kvalit? života. Nové soubory se musí skládat z ekonomických, environmentálních a sociálních ukazatel?.

Musí být p?ijata radikáln? odlišná koncepce rozvoje: hospodárná ve využívání p?írodních zdroj?, ekologická, šetrná k životnímu prost?edí, soust?ed?ná na rozvoj lidských schopností a respektující kulturní rozdílnost, ochranu p?írodního prost?edí a námo?ní bezpe?nost.

Také nové formy mobility by m?ly šet?it energii up?ednost?ováním ve?ejné dopravy p?ed individuálními formami, preferováním železnice p?ed silni?ní a leteckou dopravou a také vyhýbáním se nepot?ebné doprav? zboží, nap?. zavád?ním mýtného a zdan?ním pohonných hmot pro leteckou a lodní dopravu. Musí se usnad?ovat alternativní doprava kombinováním ch?ze a jízdy na kole s ve?ejnou dopravou…P?írodní zdroje, sdílený majetek lidstva

P?írodní zdroje nesmí podléhat práv?m na duševní vlastnictví nebo patent?m.

Musí z?stat mimo privátní a obchodní sféru a musí být spravovány ve?ejnou politikou a zahrnout ú?ast ob?an?. Musí z?stat mimo p?sobnost obchodních smluv.

Voda je spole?ným majetkem a p?ístup k bezpe?né pitné vod? je základním právem, které musí být p?ístupné všem. Distribuce vody musí být provád?na ve?ejnými institucemi a její správa musí zahrnovat ú?ast ob?an?.

Spot?eba energie musí projít radikálními zm?nami. Jsou žádoucí nové volby podle následujících princip?: vzr?stající úspory v užívání energie, diverzifikace zdroj? a priorita pro obnovitelné a udržitelné zdroje. Aby se šet?ilo energií, musí se podpo?it nezne?iš?ující doprava a rozvíjet ve?ejná doprava.

Podobn? prost?edí/habitat musí respektovat p?ísné ekologické normy.Environmentální rizika musí být ovliv?ována politikou ve?ejného zdraví.

Omezení musí jasn? kontrolovat zne?iš?ující pr?mysl, zvláš? pokud jde o výrobu chemických látek a obchodování s nimi.

Ve?ejné instituce musí garantovat jako základní individuální právo na potravu, která je zdravá a v dostate?ném množství.

Tvá?í v tvá? mnohonárodním korporacím vyko?is?ujícím zem?d?lce je t?eba rozvinout a provád?t taková ve?ejná opat?ení, aby je od jejich praktik odrazovala. Naopak, musí se poskytovat podpora pro nezne?iš?ující zem?d?lské systémy, spíš intenzívní na práci než intenzívní pro kapitál, také pro uzav?ené distribu?ní okruhy. Je t?eba bránit zne?iš?ující zem?d?lské praxi. Musí se zakázat (s výjimkou kontextu, který je p?ísn? omezen na základní výzkum) výroba geneticky modifikovaných produkt?.

Princip potravinové svrchovanosti, tj. práva rozhodovat o vlastní zem?d?lské a potravinové politice, se musí respektovat pro všechny regiony a pro všechny státy. Státy Evropy proto mají zvláštní odpov?dnost v rozvíjení své zem?d?lské politiky a ve svých obchodních smlouvách se státy Jihu. Tato zem?d?lská a obchodní politika musí mít základ v novém zam??ení, aby respektovala princip potravinové svrchovanosti.Mír, rovnost, spravedlnost, svoboda, demokracie, sociální a základní práva!

Za jinou Evropu, za jiný sv?t, založený na solidarit? a udržitelném životním prost?edí!

Pictur Environment