Logo
Peace and Security
navi

Naše Evropa respektuje a garantuje ve všech svých sférách princip rovnosti ob?an? p?i respektování jejich rozdíl? a r?zností.

Evropa rozeznává jako základní hodnotu právo na rovné postavení a skute?nou rovnost mezi muži a ženami ve všech sférách politického, ekonomického, sociálního a soukromého života i svobodu sexuální orientace a garantuje je.

Evropa je proti komercializaci sexuálních vztah? a garantuje práva prostituujících osob.

Všichni ob?ané mají ú?ast na stejném postavení v politickém život?. Politické instituce p?ijímají omezující opat?ení k dosažení rovné ú?asti žen a muž? v institucích, rozhodovacích orgánech a v politických a sociálních agenturách a organizacích.

Každá osoba, která dlouhodob? bydlí na území Evropy, obdrží její ob?anství se všemi, kdo ji doprovázejí.

Všechny ve?ejné instituce musí zaru?ovat lidská práva a svobody žen a muž? a jednat proti všem formám patriarchátu. Každá žena v každé zemí bude mít svobodu rozhodovat o svém t?le, zejména právo na potrat, antikoncepci, volbu mate?ství a rozhodování o um?lém oplodn?ní. Každá žena bude mít právo zvolit si jak uspo?ádá sv?j soukromý život (celibát, s?atek, spole?ná domácnost, rozvod). Instituce musí jednat proti všem formám patriarchátu. Musí se angažovat za konec všeho obchodu s lidskými bytostmi a otroctví ve všech jeho podobách.

Evropa se zavazuje jednat rozhodn? proti rasismu, antisemitismu a islamofobii.

Ve?ejné instituce podnikají a podporují všechny pot?ebné iniciativy sm??ující k ukon?ení sexistického násilí proti ženám a d?tem, v rodin? i mimo ni, a vyzývají všechny zem? k vypracování zákonného rámce proti násilí v??i ženám spolu s ú?innými opat?eními pro jeho uplat?ování.

Evropa je proti komercionalizaci sexuálních vztah? a garantuje své ob?anství prostituujícím osobám.

Evropa potvrzuje sekularitu ve?ejných institucí. Garantuje d?stojnost a svobodu sv?domí všem ob?an?m bez ohledu na jejich p?vod, názor nebo víru a p?esv?d?ení, svobodu individuální a kolektivní náboženské praxe, pokud tyto respektují práva všech ob?an?.

Evropa uznává princip svobody pobytu a svobodný pohyb osob a garantuje je jako univerzální práva. Garantuje právo na azyl.

Všechny národy mají právo na sebeur?ení p?i garantování základních práv jednotlivc?.

Každá osoba náležející k národnostní menšin? bude mít právo si svobodn? vybrat, aby s ní bylo tak nakládáno, bez jakékoli p?ekážky, která by vyplývala z této volby nebo praxe vztahující se k této volb?.

Respektuje se a bere se ohled na mate?ský jazyk školních d?tí a student? ve ve?ejných školách, napomáhá se jeho vyu?ování.

Ve?ejné instituce svým jednáním p?ispívají k p?ekonávání materiálních, kulturních, symbolických a jazykových bariér existujících mezi národy.

Pictur Discrimination