Logo
Peace and Security
navi

Jiná Evropa je založena na míru a na uznání univerzální r?znosti. Odmítá všechny strategie ekonomické nebo vojenské dominance a všechny formy rasismu a šovinismu.

Jiná Evropa p?ispívá k vytvá?ení sv?tového míru: uznává a podporuje kulturní a historické rozdílnosti v rámci rovnosti individuálních a kolektivních práv a univerzálních lidských práv. Tak jsou nové ko?eny Evropy d?sledn? „smíšené krve“ – sm?sí r?zného národního a etnického p?vodu z velké míry díky p?isp?ní migrant?: násilí proti migrant?m ve jménu institucionálních hranic je nep?ijatelné.

Historická koloniální zkušenost Evropy charakterizovaná jak uvnit? tak navenek politickou a sociální dominancí, plundrováním zdroj?, válkami, které zanechávaly miliony ob?tí, klade na Evropu odpov?dnosti vzhledem k ekonomickým a sociálním podmínkám v?tšiny sv?ta, zvlášt? Jihu, ale také východní Evropy.

Princip solidarity a respektu musí ur?ovat vztahy mezi zem?mi uvnit? evropského prostoru a v??i všem ostatním zemím. Evropa musí jednat v?doma si spole?ného zájmu ve prosp?ch rozvíjení globálních sociálních a ekonomických práv.

Evropa podporuje právo národ? rozhodovat o jejich vlastní budoucnosti a ?init vlastní rozhodnutí v ekonomických, sociálních, kulturních a ekologických záležitostech. Evropa se zavazuje garantovat suverenitu každého národa nad jeho p?írodními zdroji a jeho nejbližším životním prost?edím.

Lidské právo na rozvoj je nezcizitelné stejn? jako ostatní základní práva. Evropa, kterou chceme, se ú?astní vytvá?ení nového mezinárodního ekonomického po?ádku, který odpovídá tomuto požadavku a v tomto kontextu spolupracuje zp?sobem, který odpovídá nerovnosti podmínek a pomáhá prosadit pot?ebnou rovnost práv.

Zrušení vn?jšího dluhu chudých zemí je nutným základním a bezprost?edním opat?ením.

Ekonomické dohody musí obsahovat uznání a recipro?ní aplikaci lidských práv podle pravidel a mezinárodních konvencí.

Evropa podporuje projekt zdan?ní mezinárodních transfer? kapitálu a staví se proti jeho volné cirkulaci. Podporuje vytvá?ení regionálních ekonomických vztah?, které jsou v protikladu k logice neoliberalismu.

Jiná Evropa odmítá zákon „svobodného trhu“ a existenci dominantních „obchodních práv“, která z n?j vyplývají. Soubor mezinárodního práva je jedine?ný, platný pro všechny státy, mezinárodní finan?ní, ekonomické, sociální a politické instituce. Jiná Evropa jedná ve sm?ru integrování všech existujících mezinárodních institucí do rámce demokratizované a radikáln? reformované OSN.

anotherworld